Ing. Petr Musil - poradenství

BOZP - řízení rizik

V oblasti BOZP nabízím:

Vypracování základní dokumentace

Vypracování další dokumentace dle provozu

Školení

 • vstupní školení zaměstnanců
 • školení a seznámení s pracovním místem (provádí odpovědná osoba)
 • periodické školení zaměstnanců
 • školení speciálních profesí
 • školení vedoucích zaměstnanců s vydáním kvalifikačního osvědčení
 • školení zaměstnanců cizích firem působících pro naše zákazníky
 • kvalifikační školení pro získání osvědčení
 • vypracování kompletní dokumentace školení, včetně písemného přezkoušení

ADR

 • provedení vstupního auditu ( zjištění skutečného stavu a návrh opatření) 
 • vypracování firemního manuálu 
 • zpracování průvodních dokladů 
 • zatřídění (klasifikace) látek z hlediska ADR 
 • kontrolní činnost 
 • informační servis (poradenství) 
 • vypracování Roční zprávy pro orgány státní správy 
 •  vypracování Zprávy o mimořádných událostech 
 • školení osob, podílejících se na manipulaci s nebezpečnými věcmi 
 • zajištění školení 
 • zajištění povinné výbavy ADR

Chemické látky a chemické směsi

 • Zpracování, revize bezpečnostních listů
 • Zajištění výkonu činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s chemickými látkami/přípravky
 • Zpracování klasifikace a posouzení nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků
 • Zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • Zastupování subjektu při jednání s dotčenými orgány a kontrolními orgány
 • Podávání informací o nových právních požadavcích
 • Zajištění pravidelných školení zaměstnanců vztažených k nakládání s chemickými látkami/přípravky
 • Vypracování odborného stanoviska k nově zaváděným technologiím, případně k jejich změnám

Požární ochrana

 • Školení požární ochrany pro zaměstnance, vedoucí zaměstnance a odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.
 • Činnost osoby odborně způsobilé v PO – OZO PO a preventisty PO.
 • Zavedení základní dokumentace PO a její aktualizace dle kategorizace činností
 • Provádění preventivních požárních prohlídek včetně vypracování zprávy.
 • Kategorizace činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím.
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti a posouzení požárního nebezpečí.
 • Umístění a počet hasicích přístrojů ve vašich objektech, zajištění jejich pravidelných revizí, případně oprav v servisní dílně. Zajištění revizí rozvodu požární vody a hydrantů.

Ochrana životního prostředí

Odpadové hospodářství

Zpracuji pro vás Provozní řád odpadového hospodářství, Havarijní plán, hlášení o produkci a nakládání s odpady, identifikační list nebezpečného odpadu. Pomůžu vám s registrací do ISPOPu, vyřídím souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a vyřídím administrativu na úřadě.

 • Zpracování provozních řádů skladů odpadů, hlášení o produkci, vedení evidence
 • Zpracování vyhodnocení rizik ekologické újmy
 • Hlášení ISPOP odpady

Ochrana ovzduší

 • Hlášení ISPOP - ovzduší, IRZ

EIA

 • zpracování oznámení podlimitního záměru podle přílohy č. 3a zákona č.100/2001 Sb.
 • zpracování oznámení limitního záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
 • provedeme Váš záměr kvalifikovaně celým procesem posuzování vlivů
 • poradenství při problematice zařazení záměru pod zákon č. 100/2001 Sb.

Zajistím smluvní služby  v činnosti prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona 309/2006 Sb.,nebezpečných chemických látek a směsí, požární ochrany a životního prostředí. Zavedu Vám systém řízení BOZP a PO, zpracujeme potřebnou dokumentaci,  provedu všechna potřebná školení, budu sledovat předepsané lhůty revizí, budu Vás zastupovat  při kontrolách státních orgánů atd., a to odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, odborně způsobilou osobou požární ochrany a ekologa. Všechny činnosti budu zajišťovat za smluvní ceny.

Výhody:

 • Komplexní zajištění služeb
 • Fyzické zajištění kontrol Vašich pracovišť včetně vypracování záznamů z kontrol
 • Výkon funkcí odborně způsobilých osob - bezpečnostní technik (osoba odborně způsobilá v prevenci rizik), osoba odborně způsobilá v PO, osoba odborně způsobilá podle zákona o zdraví lidu a chemického zákona a ekolog firmy
 • Sledování všech lhůt a termínů a zajišťování úkolů z nich vyplývajících
 • provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu a návrh opatření) 
 • vypracování firemního manuálu 
 • zpracování průvodních dokladů 
 • kontrolní činnost 
 • informační servis ( poradenství)